Jump to content

Gregory2

Discord Mod
 • Content Count

  30
 • Donations

  32.00 PLN 
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  2

Gregory2 last won the day on February 7

Gregory2 had the most liked content!

Community Reputation

15 Good

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

 1. Decyzją Sądu wniosek zostaje przyjęty. Sprawie departamentu cywilnoprawnego o odszkodowanie i publiczne przeprosiny (Abraham Mitzvah vs William Coleman) Sąd nadaje sygnaturę A-03. Rozprawa zostanie przeprowadzona w trybie jawnym. Termin rozprawy zostanie ustalony po konsultacji ze stronami. Joseph Dread Prezes SASC 12.02.2019
 2. Sąd potwierdza wciągnięcie Pani Astrid Ingvaldsen na listę biegłych sądowych. Zakres: psychologia i psychiatria. Pani Astrid Ingvaldsen od dnia dzisiejszego jest uprawniona do otrzymywania wynagrodzenia od SASC za analizy i czynności przeprowadzane w charakterze biegłego sądowego. Joseph Dread, Prezes SASC
 3. Decyzją Sądu wniosek zostaje przyjęty. Sprawie departamentu Administracyjnoprawnego o odszkodowanie i zwolnienie ze służby (Harvey Calavera vs San Andreas State Police) Sąd nadaje sygnaturę B-04. Sąd jednocześnie informuje, iż ze względu na ciężar gatunkowy sprawy i roszczeń zostanie powołana niezależna ława przysięgłych. Jej skład zostanie podany w późniejszym terminie. Termin rozprawy zostanie ustalony po konsultacji ze stronami. Joseph Dread Prezes SASC 12.03.2019
 4. Wyrokiem z dnia 06.03.2019 San Andreas State Court uznaje Pana Richarda Aldridge winnym zarzucanych mu czynów i pozbawia praw do wykonywania zawodu lekarza oraz ratownika medycznego na okres dożywotni, jak i zasądza 20 000 dolarów kary na cel społeczny określony we wniosku. Pan Aldridge jako pracownik Szpitala przysięgał pomagać ludziom, ratować życie, a przede wszystkim nie działać na ich szkodę. Jak każdy lekarz był darzony zaufaniem. Operując pana Harrisa dopuścił się czynu rażąco naruszającego zarówno tą przysięgę, jak i wszystkie możliwe zasady etyki pracy i współżycia społecznego. Sąd nie przychyla się do tłumaczeń że uderzenie w potylicę podyktowane było chęcią uspokojenia pacjenta, szczególnie że postępowanie wykazało iż na sali były medykamenty potrzebne do znieczulenia. Pan Aldridge wykazał się skrajną nieodpowiedzialnością i ponosi winę za śmierć Pana Dylana Harrisa w wyniku rażącego błędu w sztuce. W związku z tym Sąd przychyla się do roszczeń powoda i pozbawia Pana Aldridge praw do wykonywania zawodu na dożywotni okres. Do tego zasądza 20 000$ kary, która zostanie przekazane na cel społeczny określony przez powoda (instalacja defibrylatorów w kluczowych miejscach publicznych miasta). Joseph Dread, Prezes SASC 06.03.2019
 5. Wyrokiem San Andreas State Court z dnia 03.02.2019 Ława Przysięgłych w składzie: - Mark Lukavsky - Arthur Jackson - Pablito Rodriguez Uznaje Vladimira Clarksona za winnego zarzucanych mu czynów i skazuje na dożywotnie pozbawienie wolności z możliwością zwolnienia po 30 latach (6 miesięcy czasu globalnego). Wyrok uzasadnia faktem iż Pan Clarkson popełnił wiele bardzo groźnych przestępstw nie ulegających żadnej wątpliwości. Wywiera on szkodliwy wpływ na społeczeństwo i jest osobą potencjalnie bardzo niebezpieczną. Ława przysięgłych w świetle przedstawionych zeznań świadków uznała jednak, że wyrok bezwarunkowego dożywotniego pozbawienia wolności jest karą zbyt wysoką i chce dać Panu Clarksonowi druga szansę. Dlatego też skazuje oskarżonego na dożywotnie pozbawienie wolności z możliwością zwolnienia za dobre sprawowanie po 6 miesiącach czasu globalnego. Mark Lukavsky, Arthur Jackson, Pablito Rodriguez Członkowie Ławy Przysięgłych SASC Decyzja sądu Vladimir Clarkson odbędzie wyrok w więzieniu stanowym San Andreas, poczynając od dnia 03.03.2019. Oznacza to, iż o zwolnienie za dobre sprawowanie ubiegać się może nie wcześniej niż 03.09.2019. Joseph Dread, Prezes SASC
 6. Wyrokiem San Andreas State Court z dnia 24.02.2019 Sąd uznaje Pana Richarda Aldridge winnego zarzucanych mu czynów i przyznaje Pani Nelly Harris 120 000 dolarów odszkodowania płatnego ze strony Richarda Aldridge w wysokości 80 000 dolarów i ze strony funduszu miejskiego w wysokości 40 000 dolarów. Sąd uważa, iż wina Pana Aldridge nie ulega jakimkolwiek wątpliwościom, co potwierdzają dowody dostarczone przez powoda. Sytuacja w której medyk, osoba zaufania publicznego której życiową misją jest nieść pomoc dopuszcza się takiego czynu jest absolutnie nieakceptowalna. Doświadczenia życiowe Pana Aldridge, mimo iz mogą stanowić okoliczność lagodzacą, w żadnym stopniu nie usprawiedliwiają takiego zachowania. Pani Nelly Harris straciła brata i to w najgorszych możliwych okolicznościach, w szpitalu, zabitego przez lekarza. W związku z tym Sąd niniejszym przyznaje Pani Harris odszkodowanie w wysokości 120 000 dolarów amerykańskich, płatnych w 2/3 przez Pana Aldridge i w 1/3 przez fundusz Miasta, ze względu na ujawniony wcześniej stan majątkowy Pana Aldridge, fakt że cała sytuacja miała miejsce w szpitalu miejskim i z winy pracownika szpitala, a także zbliżającą się kolejną rozprawę w której Pan Aldridge będzie stroną pozwaną.
 7. Decyzją Sądu wniosek zostaje przyjęty. Sprawie departamentu administracyjnoprawnego o zakaz wykinywania zawodu ( Szpital Miejski San Andreas Medical Services vs Richard Aldridge) Sąd nadaje sygnaturę B-01. Termin rozprawy zostanie ustalony po konsultacji ze stronami. Joseph Dread Prezes SASC 21.02.2019
 8. Decyzją Sądu, stron i zainteresowanych rozprawa odbędzie się dnia 24.02.2019 o godzinie 14:00. Wnioski dowodowe składać można do momentu rozpoczęcia rozprawy. Rozprawa zostanie przeprowadzona w trybie jawnym, a więc uczestniczyć w niej mogą nie tylko strony, biegli i świadkowie, ale również widownia i media. Joseph Dread Prezes SASC 21.02.2019
 9. Wyrokiem z dnia 11.02.2019 San Andreas State Court w osobie prowadzącego sędziego Josepha Dreada przyznaje Panu Floki Fill zwrot pożyczki w wysokości 50 000 $, a ponadto 10 000$ wynikające z odsetek, a ponadto obciąża Pana John Valbuena kosztami sądowymi w wysokości 3000$. Uzasadnienie: Powód dostarczył wyraźne dowody świadczące iż pozwany pożyczył od powoda 50 000$. Przed udzieleniem pożyczki spisana została umowa zobowiązująca pozwanego do zwrotu 50 000$ (50 000$ + odsetki). Umowa nie została dotrzymana, pozwany odmówił jakiejkolwiek współpracy, nawet pomimo wystosowania przez powoda wezwania do zapłaty. W zaistniałej sytuacji Sąd nie widzi innej możliwości jak przyznanie Panu Floki Fill zwrotu pożyczki, a także 10 000$ odsetek od tejże pożyczki. Sąd zwraca się z wnioskiem do Ratusza miasta Los Santos o windykację podanej wyżej kwoty z konta Pana John Valbuena i przekazanie jej Panu Floki Fill w dogodnej formie. Joseph Dread Prezes SASC, 21.02.2019
 10. Decyzją Sądu wniosek zostaje przyjęty. Sprawie departamentu cywilnoprawnego o odszkodowanie dla rodziny zmarłego (Nelly Harris vs Richard Aldridge) Sąd nadaje sygnaturę A-02. Sąd jednocześnie informuje, iż przyjęcie wniosku jest warunkowe. Pan Stanley Enrikes nie jest spokrewniony ze zmarłym, a więc nie przysługuje mu prawo do roszczeń odszkodowawczych. Sąd uzależnia przyjęcie wniosku od złożenia pisemnego oświadczenia przez Panią Nelly Harris o podtrzymaniu przez nią wniosku sądowego. Sąd informuje również, iż nie widzi potrzeby przeprowadzania postępowania w trybie niejawnym. Dlatego też rozprawa zostanie przeprowadzona w trybie jawnym. Termin rozprawy zostanie ustalony po konsultacji ze stronami. Joseph Dread Prezes SASC 12.02.2019
 11. Decyzją Sądu wniosek zostaje odrzucony. Powód: Rozpatrywanie spraw karnych przez SASC pozostaje zawieszone do odwołania. Joseph Dread Prezes SASC 12.02.2019
 12. Decyzją San Andreas State Court wniosek zostaje przyjęty. Sprawie departamentu cywilnego o zwrot pieniędzy z pożyczki (Floki Fill vs John Valbuena) zostaje nadana sygnatura A-01. Ze względu na skrajny brak współpracy ze strony pozwanego i oczywisty charakter sprawy sąd zarządza przeprowadzenie przeprowadzenie przewodu sądowego bez udziału pozwanego lub jego reprezentanta. Rozprawa odbędzie się w trybie przyspieszonym, dnia 11.02.2019 o godzinie 19:00. Joseph Dread Prezes SASC, 11.02.2019
 13. W związku z powyższą decyzją Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych Sąd informuje iż wniosek zostaje przyjęty. Sąd nadaje sprawie karnoprawnej o dożywotnie pozbawienie wolności V.Clarksona sygnaturę C-01. Jednocześnie Sąd informuje, że w rolę oskarżyciela wcieli się Delano McKinley, prokurator stanu Waszyngton z upoważnienia do działania na terenie stanu San Andreas przez Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych. Strony zostaną poinformowane o dacie i godzinie rozprawy po uzgodnieniu. Joseph Dread Prezes SASC 06.02.2019
 14. W odpowiedzi na powyższy wniosek informuję, że San Andreas State Court nie posiada departamentu karnego, a więc nie jest zdolny do rozpatrzenia tej sprawy. Jednakże ze względu na szeroko pojęty interes społeczny jak i bardzo wysoki ciężar gatunkowy sprawy Sąd zdecydował się nie oddalać wniosku, a przekazać go do organu wyższego rzędu na szczeblu centralnym. Decyzji Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych należy spodziewać się w przeciągu 48 godzin i zostanie ona przekazana do wiadomości publicznej poniżej. - Sędzia Joseph Dread, Prezes SASC, 05.02.2019
 15. W dniu 05.02.2019 do San Andreas State Court wpłynął następujący wniosek: Wnoszę do departamentu karnego San Andreas State Court o otwarcie przewodu sądowego w sprawie dożywotniego pozbawienia wolności pozwanego i zorganizowanie rozprawy niejawnej z udziałem niezależnego sędziego i ławy przysięgłych. Powód (wnioskodawca): Jednostka San Andreas State Police. Pozwany: Vladimir Clarkson - kierownik komisu samochodowego 4wheels. Stan Faktyczny: Pozwany wielokrotnie dokonywał poważnych przestępstw związanych głównie z posiadaniem nielegalnej broni palnej, napadami oraz próbami morderstwa funkcjonariuszy, jest recydywistą, wielokrotne pobyty w więzieniu nie spowodowały resocjalizacji pozwanego. Pozwany stanowi bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia obywateli los santos. Za nic ma zdrowie życie oraz mienie innych ludzi. Między innymi dokonywał napadu na sklep dla czystej zabawy wraz z świadkiem Dylanem Foxem, postrzelił kilku policjantów z nielegalnej broni palnej, po złapaniu przyznał się do winy śmiejąc się z tego jak niską otrzymał karę finansową i jak bardzo “ma ją gdzieś” z względu na swój stan majątkowy. Ponadto podczas pościgu po drugim napadzie na sklep bezprawnie wtargnął na posesję państwa Kaufman, barykadowując się w środku, strzelając z budynku i ranił 3 policjantów. W jego kartotece znajduje się również wiele pomniejszych wpisów. Roszczenia stron: Wnoszę o karę dożywotniego pozbawienia wolności dla pozwanego V.Clarksona bez możliwości zwolnienia warunkowego w związku z popełnionymi przez niego przestępstwami. Świadkowie: Christian Baker, Rodney McMoore, Harry Dixon, David Bright, Pablito Rodriguez, Dylan Fox, Jacob Fisch, John Kelly, Bill Bryllson Zebrane dowody: Nagrania z kamer radiowozów oraz komisariatu dołączone do materiałów dowodowych oraz nagrania z kamer sklepów i myjni samochodowej zabezpieczone przez funkcjonariuszy. Wpisy do kartoteki policyjnej nr: 3318,3294,3279,3275,3247,3199,3164,3148,3120,3112,3083,3063,3054,3052 Wnoszę o zorganizowanie rozprawy w miejscu i terminie dogodnym dla obydwu stron, a także świadków i biegłych. Wnoszę o utajnienie tożsamości powoda w trosce o jego bezpieczeństwo. Los Santos 4.02.2019 [Dane podpisodawcy utajnione dla jego bezpieczeństwa]
×
×
 • Create New...