Jump to content

All Activity

This stream auto-updates     

  1. Yesterday
  2. Last week
  3. Earlier
  4. Rework większości punktów. Dużo nowości raczej tam nie znajdziecie, celem tego reworku było rozwinięcie już istniejących punktów lub rozbicie ich na mniejsze, które są łatwiejsze do zrozumienia. Nie mniej jednak nowości się pojawiły. Najważniejsze z nich to komenda /try oraz zdjęcie limitu osób na poruszanie się w organizacjach. Dodano także definicje przewinień, które były nagradzane banem, ale nie były wpisane w Regulamin.
  1. Load more activity
×
×
  • Create New...