Jump to content

[WNIOSEK] [APELACJA] [Stan San Andreas vs Volfgang Schienen, William Marston]


Recommended Posts

Posted (edited)

Apelacja

 

Wnoszę do departamentu Karnego San Andreas State Court Apelację od wyroku Stan San Andreas vs Volfgang Schienen oraz William Marston i zorganizowanie rozprawy jawnej z udziałem niezależnego sędziego.

 

Oskarżyciel: Stan San Andreas

 

Oskarżony:

 

Volfgang Schienen, identyfikujący się dowodem PZ-6219, zamieszkały w Los Santos
William Marston, identyfikujący się dowodem WZ-1495, zamieszkały w Los Santos

 

Stan Faktyczny:

 

Dnia 02.10.2021 około godziny 21:30 oskarżony Volfgang Schienen oraz William Marston wykonywali prace naprawcze, na terenie budynku znajdującego się na skrzyżowaniu Rockford Drive oraz Carcer Way.

Zgodnie z zeznaniami oskarżonych, umowa miała charakter ustny, a dokumenty miały zostać podpisane podczas wykonywanej pracy. Około godziny 21:50 funkcjonariusze SASP pojawili się na dachu budynku. Podczas przeszukania, u oskarżonych znaleziono pendrive, którego zawartości nie dało się odczytać. Ponadto oskarżony Volfgang Schienen posiadał dwie bronie krótkie, na które posiadał licencję, a także trzy telefony komórkowe oraz butelkę z benzyną. Obaj mężczyźni wyposażeni byli w stroje i sprzęt potrzebny do wykonania zleconej pracy.

Po zakończeniu podstawowych czynności zatrzymania, oskarżeni zostali przewiezieni do aresztu.

Żaden z zebranych dowodów nie wskazywał na udział w napadzie ani na obecność oskarżonych w sklepie jubilerskim.

Oskarżonym postawiono zarzuty:

Volfgang Schienen:

- posiadanie materiałów wybuchowych

-napad na jubilera


William Marston:

- napad na jubilera (współudział)

 

Roszczenia:

Wnoszę o uniewinnienie oskarżonych Volfgang Schienen oraz William Marston od zarzutu napadu na jubilera oraz posiadania ładunków wybuchowych, ze względu na błędy proceduralne oraz orzeczenie winy jedynie na podstawie dowodów poszlakowych.


Wnoszę także o wypłatę odszkodowania za:
- pobyt w więzieniu 65 i 35 miesięcy
- wymierzoną karę grzywny w wysokości 8 000$ i 6 000$

Łączna kwota odszkodowania dla każdego z oskarżonych: 
Volfgang Schienen - 20 000$
William Marston - 16 000$

 

Świadkowie:

- brak

 

Zebrane dowody:

- brak
 

 

Reprezentanci stron:

Volfgang Schienen oraz William Marston:
mec. Michael Phoenix, nr dowodu WR-8778

 

Stan San Andreas:
-

Wnoszę o zorganizowanie rozprawy w miejscu i terminie dogodnym dla obydwu stron, a także świadków i biegłych.

Edited by sushi trash

Share this post


Link to post
Share on other sites

ECfPfRC-1-1.png

 

Decyzją San Andreas State Court wniosek zostaje PRZYJĘTY.

 

Apelacji w sprawie Departamentu Karnego (Stan San Andreas vs Volfgang Schienen, William Marston)

sąd nadaje sygnaturę A-49.

Rozprawa zostanie przeprowadzona w trybie jawnym.

 

Termin rozprawy wyznaczono na dzień 07.10.2021 r.

 

Sędzia Glenn Adams

Prezes San Andreas State Court

05.10.2021

Share this post


Link to post
Share on other sites
  • 2 weeks later...

ECfPfRC-1-1.png

 

WYROK W IMIENIU STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI

 

Sąd Stanowy po rozpoznaniu sprawy Departamentu Karnego San Andreas State Court o sygnaturze A-49 Stan San Andreas vs Volfgang Schienen, William Marston orzeka iż:


Uznaje wniesioną apelację za ZASADNĄ.

Orzeczenie o winie oskarżonych zapadło poprzez głosowanie o następującym wyniku:

 

Ws. Volfgang Schienen:


-Sędzia Glenn Adams- Volfgang Schienen- Napad na jubilera, Posiadanie materiałów wybuchowych- NIEWINNY

-Sędzia Lester Kraft- Volfgang Schienen- Napad na jubilera, Posiadanie materiałów wybuchowych- NIEWINNY

 

Ws. William Marston

 

-Sędzia Glenn Adams- William Marston - Napad na jubilera -  NIEWINNY

-Sędzia Lester Kraft- William Marston - Napad na jubilera -  NIEWINNY

 

-zasądza wypłatę zadośćuczynienia za niesłuszne skazanie o wysokości $ 10 000 na rzecz William Marston

-zasądza wypłatę zadośćuczynienia za niesłuszne skazanie o wysokości $ 12 000 na rzecz Volfgang Schienen

 

-Zasądza usunięcie wpisu do kartoteki kryminalnej obydwu uniewinnionych odnośnie przestępstw, odnośnie których została wniesiona apelacja.

 

Jednocześnie:


- Zasądza upublicznienie wyroku w całości po zakończeniu rozprawy.
- Wyrok zostanie wykonany po zakończeniu rozprawy.
- Zwalnia strony z ponoszenia kosztów sądowych i obciąża nimi skarb państwa.

Wyrok jest prawomocny z chwilą jego ogłoszenia.

 

Uzasadnienie wyroku:

W opinii sądu, w sprawie pojawia się zdecydowanie zbyt mało przesłanek, jakoby mężczyźni mieliby dopuścić się napadu na jubilera.

Z zeznań stron jasno wynika, iż nie można jednoznacznie potwierdzić, jakoby znajdowali się oni tego dnia we wnętrzu budynku. Nie wskazują na to również żadne dowody. Nie znaleziono żadnych śladów, które mogłyby połączyć mężczyzn ze stłuczoną gablotą z biżuterią. Przy żadnym z mężczyzn nie znaleziono żadnych narzędzi, które mogłyby umożliwić napad. Mężczyźni od samego początku alarmowali policję o włączeniu się alarmu we wnętrzu sklepu. Ponadto, współpracowali oni z funkcjonariuszami podczas ich zatrzymania na miejscu zdarzenia.

W związku z powyższym, Sąd jednogłośnie stwierdza, iż wniesiona apelacja jest zasadna, a mężczyźni zostali skazani niesłusznie. Z tego faktu wynika decyzja  Sądu o zasądzeniu zadośćuczynienia dla obydwu mężczyzn, za czas spędzony pozbawionym wolności i ciężar publiczny w postaci grzywny, na które zostali skazani.

 

Przewodniczący Składu Sędziowskiego

Sędzia Glenn Adams

07.10.2021 r.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
  • sushi trash changed the title to [WNIOSEK] [APELACJA] [Stan San Andreas vs Volfgang Schienen, William Marston]
×
×
  • Create New...